Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Spuetestech um SICA

Mam offizielle Spuetstéch de 27. Februar goufen d’Ausbau- a Modernisatiounsaarbeschten am SICA fir zerguttstert lancéiert.

An enger éischter Phase gëtt een neien Atelier mat Garage, Sanitärinstallatiounen, Bureauën a Stockageraimlechkeeten fir de Service Collecte opgeriicht. D’Bauzait gëtt op zwee Joer geschat. Wann déi Etapp afgeschloss ass, plënnert de Service Collecte aus den aktuelle Raimlechkeeten um Site vum Recyclingcenter an di nei Gebailechkeeten.

An enger zweeter Bauphase gëtt dann de Recyclingcenter mat der Administratioun ausgebaut a moderniséiert.

De Service Collecte vum SICA bitt den Awunner aus senge Membergemengen 10 verschidden Haus-zu-Haussammlungen un. 8 vun deenen 10 Collecten si Wertstoffsammlungen an dat agesammelt Material kéint erëm an de Wertstoffkreeslaf zréck.

D’Ausbauaarbeschten sinn neidesch ginn, well d’Awunnerzuel an de Membergemengen rasant wiisst: virun 20 Joer louch di Zuel nach bei 28.000. Mëttlerweil sinn et der 40.000 a mat de geplangte Wunnéngsbauprojetën an de Membergemengen klëmmt di Zuel kuerz- respektiv mëttelfristeg weider. Fir 2030 rechne mer mat insgesamt 60.000 Awunner an de Membergemengen Bartréng, Garnech, Kielen, Käerch, Koplescht, Mamer, al Gemeng Simmer a Stengefort.

Pro Joer kommen eng ronn 150.000 Lait an de Recyclingcenter an op Spëtzendeeg sin et der 800. De Site vum Recyclingcenter plazt do aus allen Néit.

A sénger Usproch huet de President Lucien Koch sech frou gewisen, dass et elo endech lass geet.

Alles an allem wäerten di ganz Ausbau- a Modernisatiounsaarbeschten 5 Joer daueren.