Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Neijoerspatt bei der Lënster CSV

Voller Freed huet de President vun der Lënster CSV, den Tom Weber, d'Membre vun der Sektioun begréisst an hinnen dat Allerbescht fir 2020 gewënscht. E grousse Merci goung u si fir déi vill Aarbecht vum leschte Jar, an houfreg war hien op déi prositiv Projeten, déi realiséiert gouwen. De President vun CSJ-Osten, de Marc Ury, an den Internationale Sekretär vun der CSJ, Christophe Origer, sinn an hiren Usprocchen op Sënn an Zweck vun der CSJ agaangen, an iwwer déi wichteg Roll, dli si an der CSV spillen. Besonnësch frou waren déi zwéi Riedner, datt d'CSJ bei allen Decisioune vun der CSV, bei all hiren Aktivitéite mat agebonnen gëtt, ganz einfach: "D'CSJ gëtt vun der CSV eescht geholl, wat als Viraussetzung fir e positivt Zesummeschaffen onbedéngt noutwendeg ass." Bei engem sëffege Pättchen a bei gudde Schnittercher hunn d'Membren dëse flotten Owend ausklénge gelooss.