Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Nationalfeierdag zu Lënster

Vill Leit hunn och dëst Jar erëm un de Feieren zum Nationalfeierdag deelgeholl, an dat um Virowend vu Groussherzogsgebuertsdag. An der Kierch huet de Paschtouer Francis Erasmy e feierleche Gottesdéngscht zelebréiert, dee vum Lënster Gesank op eng groussaarteg Aart a Weis verschéinert ginn ass. Den "Te Deum" war eng formidabel Astëmmung op deen Dag, deen dLëtzebuerger an all déi, déi bei eis wunnen, an Eieren halen an zesumme feieren. Duerno huet de Buergermeeschter Romain Reitz an der Hal Gaston Stein eng patriotësch Ried gehalen a Medaillen u Membre vun de Rettungsdéngschter a vun der Lënster Musek iwwerrecht. Et muss nach hervirgehuewe ginn, datt vill Veräiner sech um Cortège bedeelegt hunn - un der Spëtzt d'Pompjeeën, d'Museken an d'Guiden an d'Scouten - an och un de Feieren an der Kierch an an der Hal. Ëm 11 Auer ass dunn e Freedefeier ofgescxhoss ginn, dat all déi Leit, déi derbäi waren, begeeschtert huet, De Volley-Ball-Veräin verdéngt e grousse Merci, well hien déi hongreg an duuschtreg Leit mat Iessen a Gedrénks versuergt huet.