Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Jonglënster: Conveniat vum Jargank 1968


D'Mireille Hinkel-Tadaszak an d'Françoise Theisen-Wecker haten hir Schoulkomerodimnen a Schoulkomeroden vum Jargank 1968 op hire 4. Konveniat agelueden. Méi wéi 20 ware vun deene kommen, déi zesummen zu Lënster an d'Schoul gaange sinn, an zwar bei d'Marcelle Schummer-Schneider, de Camille Mathay, de Gérard Weis, d'Odile Emering-Kieffer, d'Irma Lesch, de Romain Delhalt an den Denis Dimmer. De Bus huet si op de Wuermer-Bierg gefouert, wou si an der Kellerei Pit Pundel an enger gudder Atmosphär d'Mëttesstonn verbruecht hunn. Duerno ass et op de Lënster Bierg bei hir fréier Léierin Marcelle Schummer gaangen, wou si gemittlech am Schied Fotoen aus hirer Schoulzäit gekuckt an Anekdote verzielt hunn. Do ass och nach de fréiere Schoulmeeschter Denis Dimmer zu hinne gestouss. Beim Manuel zu Guedber hunn d'Scampiën ausgezeechent geschmaacht a bei enger flotter Partie Keelen hu si dee schéinen Dag ausklenge gelooss. D'Mim an d'Françoise hu misse verspriechen, net méi esou laang ze waarden, fir deen nächste Conveniat z'organiséieren.