Wählen Sie Ihre Nachrichten​

ERÖFFNUNG VUN ENGEM GRUPP FOYER DE JOUR VILLA WICHTEL ZU LËNSTER

ERÖFFNUNG VUN ENGEM GRUPP FOYER DE JOUR ZU JONGLËNSTER

Betreiung vun äre Kanner vun 3 bis 12 Joer

D’extrascolaire Betreiung ass eng logesch Suite vun der Betreiung am Klengkandalter.
Et stellt och eng Kontinuitéit duer zwëschent der Famill an der Schoul.
Méi ewéi just versuergen, gëtt an eisem Foyer de Jour vill Wäert geluegt op die perséinlech Entwécklung vun all Kand.


OUVERTURE D’UN GROUPE FOYER DE JOUR A JUNGLINSTER

Accueil pour vos enfants de 3 à 12 ans

L’accueil extrascolaire s’inscrit dans le prolongement de l’accueil de la petite enfance. Il assure également une continuité entre la famille et l’école.
Bien plus qu’une garderie, notre Foyer de Jour veille donc à respecter le développement personnel de votre enfant.


+ Pädagogesch geschoultent, méisproochegt Personal
+ Encadrement pédagogique par des professionnels plurilingues

+ Hausaufgabenhëllef (Encadrement, perséinleche Suivi vum Kand an Kontakt mam Léierpersonal) Nohëllefsstonne kennen och vun eisen Éducateuren ofgehale gin
+ Service d’aide aux devoirs (encadrement, suivi personnel et contact avec le corps enseignant) Des cours d’appui peuvent également être dispensés par les éducateurs

+ Éducativ Fräizäitaktivitéiten déi d’Entwécklung vum Kand sollen ënnerstëtzen
+ Activités éducatives et récréatives favorisant l’éveil de l’enfant

+ Organisatioun vun den Trajeten op déi verschidde Fräitzäit- a Sportsaktivitéiten Dënschdes an Donneschdes nomëttes
+ Organisation des trajets aux activités récréatives et sportives du mardi et jeudi après-midi

+ Organisatioun vu ganz gezielten Aktivitéite während de Schoulvakanzen (Sortien, pädagogesch Visiten,…)
+ Organisation d’activités spéciales pendant les vacances scolaires (sorties, visites pédagogiques,…)

+ Gesond an équilibréiert Ernährung
+ Alimentation saine et équilibrée

+ Grousse Privatgaart
+ Grand jardin privé

ÖFFNUNGSZÄITEN:

Betreiung vun den Kanner ab 7.00 Auer
Méindes, Mëttwochs an Freides :
vun 12.00 bis 14.00 Auer
a vun 16.00 bis 19.00 Auer
Dënschdes an Donneschdes :
vun 12.00 bis 19.00 Auer
Schoulvakanze vun 7.00 bis 19.00 Auer
Méiglechkeet besteet d’Öffnungszäiten
op 5.00 bis 23.00 Auer ze erweideren !


HEURES D'ACCUEIL:

Tous les matins, prise en charge dès 7.00 heures
Les lundis, mercredis et vendredis :
de 12.00 à 14.00 heures
et de 16.00 à 19.00 heures
Les mardis et jeudis :
de 12.00 à 19.00 heures
Vacances scolaires de 7.00 à 19.00 heures
Possibilité d’horaires élargis de 5.00 à 23.00 heures !


INFORMATIOUNEN & ASCHREIWUNGEN – INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :
16, rue Maria Montessori L-6139 Junglinster | Tél : (+352) 26 78 38 98

www.villawichtel.lu