Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Spenden vum Ladies Circle 3 Eisléck

Och nom Télévie 2015, wou den Ladies Circle 3 Eisléck 2.000.-€ gespend hued, hun mir dest Joer eisen Projet vun 2014/2015 net vergiess, an dem Eeschweller Fraenhaus 2.000.-€ gespend, am Senn vun Kreschtdachsgeschenker an Geschiirr wat d'Haus gebrauch hued!
Fir dat neit Joer 2015-16, hun mir eis een neien Projet rausgesicht an daat as d'Ennerstëtzen vun der Association pour Mal-Voyants et Aveugles (AMVA).
Presidentin 2014/15
Jo Grasges