Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Ganz am Thema Sécherheet

Bei ons am Grupp steet Sécherheet vun onsen Memberen nieft onsem flotten Programm un éischter Platz. Aus dësem Grond hunn mir Gruppecheffen vun der HoGa Scouten & Guiden aus der Stad,  zesummen mat den Pompjeen e Feierläschercours fir ons Cheffen an Comité Memberen organiséiert. Ob dësem flotten Weekend kruten mir en theoreteschen an prakteschen Abléck an d'Fonctionnement vun deenen ennerschiddlechen Feierläscher.

Am Deel Cours "Wéi maachen ech Feier, an wat sinn Viraussetzungen domat et Iwwerhaapt brennt" duechten, als Scouten, mir kënnen Feier maachen, mee och do hunn mir nach Eppes kennen dobaï léieren. Am Cours ass et ëm den Branddreieck gaangen, an wéi mier mat senger Hëllef en Brand effektif bekämpfen kënnen.

No engem interessanten Weekend, ob deem mir all mat der Löschdecken, mam Waasserläscher, mam Schaumläscher an dem CO2-Läscher Feier praktesch läschen konnten, kennen mir lo méi secher op déi nächst Aktivitéit goen.

Wanns du wëlls méi iwwert ons héieren oder liesen, dann kuck mol ob www.hoga.lu eran. Wéils du dech dech och eventuell Benevolle fir den Schutz an d'Entwécklung vun onsen Kanner anzesëtzen, ma dann komm roueg bei ons laanscht mir sichen ëmmer jonk dynamesch Leit.