Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Fédération des Enrôlés de Force, Victimes du Nazisme

91 Lëtzebuerger Jongen zum Gedenken

Erënnerungsfeier zu Hollerech trotz der Covid-19-Pandemie

An der Nuecht vum 30. op den 31.Januar 1945 huet sech am deemolege Sonnenburg (haut Slonsk a Polen) Onbeschreifleches a Schreckleches ofgespillt. Do war e grousse Prisong, an deem jonk Leit, dorënner vill Lëtzebuerger Zwangsrekrutéierten, souzen. Sie ware vun engem „Wehrmachtsgericht“ wéinst Verstéiss géint Virschrëfte vun der Nazi-Arméi verurteelt ginn. Déi meescht vun hinnen hu virdrun ënnert onmënschleche Konditiounen an de berüchtegte Moorlageren am Emsland hier Strof missten ofschaffen. Wéi déi russesch Front ëmmer méi no geréckt ass, hunn d'Naziverantwortlech entscheed, dës Prisonnéier méi wäit zréck ze verleeën. Dobäi ass e groussen Deel vun hinnen op Sonnenburg ageliwwert ginn. Wéi d'Front och do méi no erukomm ass, koum vun héijer Instanz den Uerder, de Prisong opzeléisen, een Deel vun de Gefaangenen an en anere Prisong ze verleeën an déi „geféierlech Nacht -und Nebel-Gefaangen“ ze liquidéieren. Zwee Deeg éier Zaldote vun der Rouder Arméi Sonnenburg befreit hunn, ass dat geschitt. Op eng onbeschreiflech bestialesch Manéier goufen an der Nuecht op den 31. Januar 1945 am Ganzen 819 norwegesch, belsch, franséisch an hollännesch Prisonnéier an och eis 91 Lëtzebuerger Jongen vun engem SS-Sonderkommandu vu Frankfurt/Oder kalbliddeg higeriicht.

Fir datt dëse Massaker, dee bei äis am Land leider net allzevill bekannt ass, nie soll vergiess ginn, organiséiert d'Federatioun vun de Lëtzebuerger Zwangsrekrutéierten zesumme mat der „Amicale Albert Ungeheuer“ all Joer op dem Stéchdag vum 30. Januar an enger anerer Uertschaft vum Land eng grouss Gedenkfeier, an déi Schoulen a Lycéeën mat agebonne ginn. Leider war dat dëst Joer wéinst der Corona-Pandemie net méiglech. Déi zwou virgenannten Organisatiounen hunn awer drop gehalen, deenen 91 Lëtzebuerger Jongen ze gedenken, andeems Blumme virun dem „Monument de la Déportation“ bei der Hollerecher Gare néiergeluet goufen. Dat ass geschitt fir d'Regierung duerch den Här Patrick Majerus, Chef vum „Service de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale“ am Staatsministère, d'Präsidentin Claude Wolf an de Vizepräsident Josy Lorent vum „Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale“, de Präsident Vincent Fally vun der „Amicale Albert Ungeheuer“ sowéi de Präsident Erny Lamborelle an d' Vizepräsidentin Maisy Ginter-Bonichaux vun der „Fédération des Enrôlés de Force, Victimes du Nazisme“. Den Erny Lamborelle huet an enger Uspprooch un den Oflaf vum Massaker vu Sonnenburg erënnert, d'Symbolik vum „Monument de la Déportation“ erklärt an all Affer vum Nazi-Terrorregime an d'Gedenke mat abezunn. Um Enn vun der Gedenkfeier, déi am Respekt vun de sanitäre Corona-Virschrëften organiséiert war, huet de Josy Lorent den Text vun der Bronzeplack um Denkmal virgelies.