Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Chrëschtmaart an der Grondschoul !

Trotz "schnéifräi", hun déi Groussbusser Schoulkanner sech mam hierem Léierpersonal en Freideg den Mëttig zahlreich versammelt, fir hieren traditionellen Chrëschtmaart ofzehalen. D’Kanner hun flott gebastelt an gemolten Chrëschtarbechten an selwer gebaken Kichelcher verkaf. D’Elterevereenegong huet d’Kanner matt gudden Paangerecher verwinnt.
Bei -8°C huet den Choky an den Glühwain nit dierfen ze feelen.
Fir déi musikalech Chrëschtambiance hun d’Kanner aus der Fanfare Grosbous-Wahl gesuecht.
Den Erléis ass wéi all Joer fir en gudden Zweck !

Weitere Neuigkeiten von Jos Steichen >