Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Dag vum Handicap zu Maacher

D'Chancegläichheetskommissioun vun der Gemeng Maacher huet viru kuerzem mat de Bewunner aus dem Foyer Pietert, hierer Amicale a Benevolen an de Bewunner aus dem HPPA, den 'Dag vum Handicap' gefeiert. D'Kanner vum Cycle 4.2. aus der Maacher Grondschoul mat hirem Léierpersonal hunn e Résumé aus dem Musical 'Als die Tiere die Schimpfwörter satt waren' virgedroen.

Duerno huet den Här Guy Arend mat senger Dréiuergel all Nolauschterer begeeschtert.