Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Ouverture Foyer de Jour Villa Wichtel Ettelbruck (3 Mars 2014)

3-12 ans/Joer

Eröffnung: 3 Mäerz | Ouverture: 3 mars

"EIST KONZEPT, UGEPASST UN ÄR ERWARDUNGEN AN UN D’BEDIERFNISSER VUN ÄRE KANNER"

Betreiung vun äre Kanner vun 3 bis 12 Joer

D’extrascolaire Betreiung ass eng logesch Suite vun der Betreiung am Klengkandalter.
Se huet eng ganz wichteg Funktioun am perséinlechen Développement vum Kand an se stimuléiert aner Kompetenzen wie während der Schoulzäit
(Sozialisatioun, Entwécklung ënner Gläichaltregen). Et stellt och eng Kontinuitéit duer zwëschent der Famill an der Schoul, a spillt eng fundamental Roll
an der Conciliatioun tëscht der Famill an dem Beruff bei den Elteren.

Méi ewéi just versuergen, gëtt an eisem Foyer de Jour vill Wäert geluegt op die perséinlech Entwécklung vun all Kand.

Är Kanner gin vun enger pluridisciplinärer Équipe encadréiert : moies éier t’Schoul ugeet, an der Mëttesstonn fir t’Mëttegiessen, an och no der Schoul fir éducativ,
spilleresch a sportlech Aktivitéite mat de Kanner ze ënnerhuelen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"UNE AVENTURE ADAPTEE A LEURS BESOINS ET SOUCIEUSE DE VOS ATTENTES"

Accueil pour vos enfants de 3 à 12 ans

L’accueil extrascolaire s’inscrit dans le prolongement de l’accueil de la petite enfance. Il a une fonction éducative essentielle dans le développement et l’épanouissement
personnel de l’enfant en stimulant d’autres compétences que celles éveillées durant le temps scolaire (socialisation, évolution entre pairs).

Il assure également une continuité entre la famille et l’école et joue un rôle fondamental dans la conciliation vie familiale/vie professionnelle des parents.

Bien plus qu’une garderie, notre Foyer de Jour veille donc à respecter le développement personnel de votre enfant.


OU NOUS TROUVER ? | WOU BEFANNE MIR EIS ?

Adresse: 57, Rue Philippe Manternach L-9068 Ettelbruck

Heures d'accueil:

Les matins à partir de 7.00 heures
Entre 12.00 et 14.00 heures (Repas de midi inclus)
Les après-midis dès la sortie de l’école à 19.00 heures
Vacances scolaires de 7.00 à 19.00 heures

Possibilité d’horaires élargis de 5.00 à 23.00 heures !


Informatiounen & Aschreiwungen :
Tél.: (+ 352) 26 88 26
infoettelbruck@villawichtel.lu