Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Lokal Sektioun vum Roude Kräiz


Opruff
Déi lokal Sektioun vum Roude Kräiz mëcht heimatt en Opruff fir Dammen ze kréien, déi eng Hand upaacke wëllen, fir am Vestiaire ze hëllefen. Eise Vestiaire, do kréien Leit ( sief duerch Asyl oder manner bemëttelt Leit) déi hei liewen Kleeder. De Vestiaire ass 2x am Mount op an zwar deen éischten an drëtten Dënsdeg am Mount . Momentan ass de Vestiaire, well d'Schoulvakanz ugeet, zou.
Mëlle kann een sech bäi eisen Präsident den Här Rausch um Tel. 818164 oder dem Sekretär den Här Krecké um Tel. 817105.
Mer wäre frou wa Leit sech giffe mëllen well soss kënne mer de Vestiaire nach just 1x am Mount opmaachen oder ganz zou maachen.
Merci am Numm vum Komite