Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Vitalschnuffen spenden un d’ASA Asbl


Bei engem sympatheschen Treffen matt Owendiessen hun déi Verantwortlech vun der Asbl Vitalschnuffen éin Scheck iwwert 1000€ und d’Asa iwwerréicht.

Nömmen durch esou vill Solidaritéit kann d’Asa weiderhin Assistenzhenn fir an d’Alters- a Pflegeheimer, fir Kanner matt kierlech- a géischteger Behennerung, fir Leit matt Epilepsie oder Leit matt verstopptem Handicap finanzéieren.

D’Vitalschnuffen stin fir Mënschlechkeet am Déiereschutz. Opklärungsarbecht a Preventioun ass a bleiwt d’Ziel vun der Asbl Vitalschnuffen .

Www.asa-sbl.lu