Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Kanner vu Consdorf spenden fir ASA asbl


Wéi all Joër sin d’Kanner vun Consdorf och dest Joer liichte gaang. Sie haten am Viiraus schon vill geschafft an all Haus kruut é Flyer, wou si drop opmierksam gemét hun, dass sie dé Suen dé si kréien matt der ASA géifen délen. An d’Leit woren ganz spendabel.

Esou konnten déi Responsabel vun der Associatioun é Scheck iwwert 748,50€ entgéint huelen. Dé 2 AssistenzhonnExi an Lions hun de Kanner gewisen, wat esou én Hond kann.

D’Asa finanzéiert Assistenzhonn a brauch fir én Hond kennen ze parrainéieren 17.000€.

Grousse Merci un d’Kanner vu Consdorf!

www.asa-asbl.lu