Wählen Sie Ihre Nachrichten​

schéinen Erfolleg fir d'Expo vun lokalen Artisten aus der Aerenzdallgemeng

Fir Groussherzogsgebuertsdag hat d'Kultur an Emweltkommissioun vun der Aerenzdallgemeng d'lokal Artisten aus der Gemeng agelueden huer Wierker aus ze stellen am Haerenhaus zu Eppeldrëff. Samsdes nom te Deum an Sonndes nach den ganzen Daag war d'Expo gudd besicht vun villen Awunner aus der Gemeng an rondrëm.

Mer présentéieren Iech héi eng kleng Photo Impressioun vun den Wierker, fir déi Läit, déi kéng Gelegenheet haten, kucken ze kommen.

Héi nach eng Kéier d'Lëscht vun den Aussteller
1.Monsieur Ken Friederes , Eppeldorf
2.Monsieur Christophe Poissonnier , Folkendange
3.Madame Thesy Mollitor-Wolff , Medernach
4.Madame Bernadette Federmeyer-Wagner , Medernach
5.Sarah & Jonas Lippert , Eppeldorf
6.Madame Patricia Lippert , Eppeldorf & Dieter Wagner a.s.b.l.
7.Madame Heather Carroll , Ermsdorf
8.Monsieur Carlo Blum , Medernach
9.Monsieur Michel Pisson , Medernach
10.Monsieur Romain Fayot , Stegen
11.Madame Susy Lopes , Eppeldorf
12.Monsieur Paul Brachtenbach, Medernach
13.Madame Andrée Birnbaum, Eppeldorf
14.Les participants du cours de peinture de Mme Seyler