Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Vill Interesse um -Tour du Duerf 2020- an der Gemeng Ell

Ell: Vill leidendschaftlich Velosfuerer aus der Gemeng Ell mat hire Gemengevertrieder, waren der Aluedung vum Réidener Mobilitéitsatelier nokomm, fir am Kader vun der Aktioun - Tour du Duerf 2020- matzemachen. Nom klenge Briefing a Start bei der Gemeng Ell, hun Grouss a Kleng sech zesummen mat der Klimaberoderin Caroline Schmit op de Wee gemeet, fir di ronn 15 Kilometer Streck, deelweis iwert d’Strooss a Velosweeër op dem Eller Gemengeterritoir matzefueren. Duerno beim verdingte Patt konnt jiderreen nom registréieren vun de Gesamtkilometer, seng Virschléi an eventuell Verbesserungen matdeelen. (CHAREL REISER)