Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Generalversammlung vun der Eecher Musek (Fotosstreck)

E Samschdeg, den 21. Januar 2012 huet d'Eecher Musek hier Generalversammlung am Centre culturel 3, rue Auguste Laval organiséiert. Den Ufank wor ëm 20:00 Auer.

De President Camille Bichler huet all d'Musikantinnen, d'Musikanten, d'Comitésmêmberen esou wéi d'Éihrenmêmberen ganz häerzlech begréisst. Weider konnt hien d'Madame Tilly Bausch, Vice-Presidentin vun der Entente des Sociétés de l'ancienne commune d'Eich bei eis begréissen. A sénger Usprooch huet hien dem Dirigent, dem Sous-Chef, de Musikantinnen, de Musikanten an de Comitésmêmberen Merci gesot fir hier Präsenz an de Prouwen an bei de Sortien. Weider huet hien der Kulturkommissioun vun der Gemeng Lëtzebuerg an de Responsablen vun der Union des Sociétés de Musique de la Ville de Luxembourg e groussen Merci ausgedréckt fir de Geste deen se am Joër 2011 gemach hun. Dësen wor esou, dass mer dräi nei Instrumenter konnten kaafen, déi vun der Gemeng Lëtzebuerg finanzéiert goufen. De President huet och den Awunner vun der aler Gemeng Eech Merci gesot fir déi generéis finanziell Ënnerstëtzung déi mer all Joër beim Hämmelsmarsch kréien. A sénger Ried huet hien och op d'Organisatioun an d'Wichtegkeet vun der Musekschoul opmierksam gemach. Ofschléissend huet de President déi Uwiesend gebieden sech eng Minutt ze erhiewen, fir den Verstuerwenen Mêmberen ze gedenken.

Déi zwee Rapport'en, d'Generalversammlung an d'Aktivitéiten vum Joër 2011 sin vum Sercétaire Francis Neyer virgedroen, an vun der Versammlung ugeholl gin. Duerno huet de Secrétaire d'Aktivitéiten vum Joër 2012 virgestallt, wou niewend den lokalen Manifestatiounen och verschidden Concèren zu Eech, an der Stad an iwwer Land virgesin sin. Den nächsten Concert as e Sonndeg, den 18. Mäerz 2012 zu Mäerzeg um "Schluechtfest", waat vun der Mäerzeger Fanfare organiséiert gët.

Den Trésorier Jean Dell huet den Uwiesenden den Détail vun den eenzelnen Konten, esou wéi den Recetten an den Dépensen matgedeelt. De Caissereviseur Henri Hoffmann huet den Uwiesenden matgedeelt, dass den Trésorier eng excellent Aarbecht mecht, an dass en séng Fonktioun korrekt an professionnell ausféiert. Hien huet d'Versammlung gefrot fir dem Trésorier Décharge ze gin, waat dann och "par acclamation" geschitt as. D'Caisserevisueren fir d'Joër 2012 sin d'Dammen Danielle Goebel-Martin an Pascale Guill-Fiegen, esou wéi den Här Henri Hoffmann.

D'Sandy Guill huet a séngem Rapport vun der Musekschoul den Uwiesenden matgedeelt, dass aktuell 48 Schüler an onser Musekschoul ageschriwwen sin, vun deenen am Moment der 12 dobäi sin en Instrument ze léieren. Dës sin esou verdeelt: Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Trompette an Percussioun.

Bei de Wahlen fir den "Nët-Musikanten"-Comité woren d'Dammen Rosy Dell-Mertes an Pascale Guill-Fiegen, esou wéi den Här Camille Bichler austriedend an erëm wiehlbar. Déi dräi Kandidaten sin vun der Versammlung konfirméiert gin. An der Aktivenversammlung, déi virun der Generalversammlung ofgehalen gouf, sinn d'Sandy Guill, de Marc Goebel an den Francis Neyer am "Musikanten"-Comité bestätegt gin.

Als nächsten Punkt stoung d'Éiherung vun verdéngschtvollen Musikantinnen, Musikanten an Comitésmêmberen um Programm.
- Vun der USMVL krut de Jean-Marc Schroeder den Insigne fir 10 Joër Aktivitéit, an
- Vun der UGDA krut den Basile Dell den Insigne fir 5 Joër an den Dirigent Alain Gueben d'Médaille "Croix de mérite en argent" fir 10 Joër Dirigent.

D'Madame Tilly Bausch huet der Eecher Musek fir hieren Engagement an der aler Gemeng Eech félicitéiert an huet hier eng gesëchert Zukunft gewënscht. Weider huet d'Madame Bausch den Uwiesenden déi verschidden Aktivitéiten vun der Entente des Sociétés de l'ancienne commune d'Eich virgestallt.

De President Camille Bichler huet zum Ofschloss jidderengem nach engkéier Merci gesot, op en gemittlechen Patt invitéiert, an d'Generalversammlung 2012 zougemach.

De Comité vun der Eecher Musek gesäit elo esou aus:

Éihrenpresidenten sin: den Här Jean Hamilius, den Här Paul Decker an den Här Ady Schammo

President: Camille Bichler
Vice-President: Josée Baum-Seyler
Secrétaire: Francis Neyer
Trésorier: Jean Dell
Musekschoul: Sandy Guill
Uniformen: Rosy Dell-Mertes
Mêmberen: Pascale Guill-Fiegen, Arlette Zeches-Theis, Danielle an Marc Goebel-Martin

Neyer Francis; 23. Januar 2012