Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Generalversammlung vun der Eecher Musek

E Samschdeg, den 22. Januar 2011 huet d'Eecher Musek hier ordinaire an statuaresch Generalversammlung zu Eech am Centre culturel organiséiert. No der Begréissung duerch de President Camille Bichler sin déi verschidden Rapport'en, - Aktivitéiten, Francis Neyer, - Caisse, Jean Dell. an - Musekschoul, Josée Baum-Seyler, virgedroen, an vun den Uwiesenden ugeholl gin. Bei de Wahlen fir den "Net-Musikanten" - Comité wor d'Mme Josée Baum-Seyler austriedend an erëm wiehlbar.

Den Här Ady Schammo wor austriedend an leider nët méi wiehlbar. D'Mme Arlette Zeches huet hier Kandidatur als neien Mêmber fir den "Net-Musikanten"-Comité gestallt. Déi zwou Dammen sin vun den Uwiesenden gewiehlt gin. De President huet déi passend Wierder fond fir dem Här Ady Schammo MERCI ze soen fir säin onermittlechen Engagement während méi ewéi 20 Joër an der Eecher Musek. Den Här André Heinen huet fir d'UGDA "d'Croix de Mérite en argent" un d'Mme Josée Baum-Seyler esou wéi d'Häeren Camille Bichler an Ady Schammo iwwerreecht. D'Mme Danielle Goebel-Martin krut Médaille en Or fir 30 Joër.

Vun der USMVL kruten d'Mme Josée Baum-Seyler an d'Häeren Camille Bichler d'Médaille en Bronze fir 15 Joër. Den Här Daniel Mohr krut d'Médaille en Or fir 35 Joër. Nodeems d'Mme Tilly Bausch fir d'Entente des sociétés de l'ancienne commune d'Eich an den Här Heinen fir d'UGDA e puer Wierder un ons geriicht haten, huet de President d'Generalversammlung zougemach an déi Uwiesend op en gemittlechen Patt invitéiert. De Marc Goebel, Comitésmêmber an Fähnrich huet nach fir eng kleng Iwwerraschung gesuergt, wéi hien eis en excellenten Kuch servéiert huet. Op dëser Plaatz, nach eng Kéier e groussen Merci fir dësen edlen Geste. Et wor wierklech ee Genoss.