Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Scheckiwwerreechung vun der Amicale aus der Millermoaler Schull Eechternoach

Den 15. Dezember 2017 huet d’A.M.S.E (Amicale Millermoaler Schull Eechternoach) e Scheck fir d’„Solidaresch Aktioun Iechternach“ am Wäert vun 7500 Euro iwwerreecht.

Stellvertriedent fir des ONG huet de M. Raymond Becker de Scheck entgéintgeholl.

Mat dëser Zomm, déi vun de Schoulkanner an hiren Eltren duerch verschidden Aktiounen (Sponsored Run, Chrëschtbasar, Niklosmaart, Ouschtermaart) zesumme koum, ënnerstëtzt d’Iechternacher Grondschoul e Projet zu Bobo-Dioulasso am Burkina Faso.

Mir soën all de Schoulkanner e grousse Merci fir hiert Engagement.