Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Scheckiwwerreechung fir d'SAE Eechternoach

Den 3. Februar 2021 huet d’A.M.S.E (Amicale Millermoaler Schull Eechternoach) e Scheck fir d’„Solidaresch Aktioun Iechternach“ am Wäert vun 7500 Euro iwwerreecht, an daat trotz de schwieregen Ëmstänn vun dësem Corona-Schouljar, wou net vill Veranstaltungen konnte stattfannen.

Stellvertriedent fir des ONG huet de M. Raymond Becker de Scheck an engem ganz klenge Kreess entgéintgeholl.

Mat dëser Zomm ënnerstëtzt d’Iechternacher Grondschoul e Projet zu Bobo-Dioulasso am Burkina Faso.

Mir soen all de Schoulkanner e grousse Merci fir hiert Engagement a mir wënschen Iech alleguer weiderhin e gutt a gesond Jar 2021!