Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Asatzreichen Dag vir Pompjeeen aus der Gemeng Dippech

Glaich zweemol hun Pompjeeen aus der Gemeng Dippech missen haut an den Asatz.

Vir d´eischt hat et um 9. November geint 05:55hr am Dippecherbierg gerabelt. Hei war et enger Fra schlecht gin, an sie war frontal an en Baam gerannt. Sie hued, bedingt duerch hieren Blessuren, missen vun den Pompjeeen aus hierem Auto geholl gin.

Zu engem 2ten Accident koum et dann den Metten geint 15:10hr zu Schuller ob der Haaptstroos, wou een deem aneren Virfahrt geholl haat. Hei gouf et 2 liicht Blesseierter

Weider Infoen dozou get et bei eisum Site: WWW.SICD.LU