Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Chrëstfeier vu Gaart an Heem Dikrich

Wéi all Jar war och dest Jar d'Chrëstfeier vum Gaart an Heem Dikrich an der Aler Seeërei. D'Musepsektioun aus der Dikricher Grondschull ënnert der Leedung vum Monique Dahm huet Wanter- a Chrëstlidder gesungen. Duerno guff et engt Stéck Bûche an eng Tass Kaffi. Eng Tombola mat Blummestéck, Arrangementer a Boxemännercher huet de Nomëttig ofgeronnt.