Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Chrëstfeier Gaart an Heem Dikrich

Den 11. Dezember war an der „Aler Seeërei“ Crëstfeier vun desem Jar vum Dikricher Gaart an Heem. Virun iwer 120 Memberen huet de President Carlo Schmitz a senger Begréissungsried d’Erneierung vun der Dikricher Sektioun ugesprach; hen huet déi wertvoll Zesummenaarbicht mat der Grondschoull beim Schoulgäertchen ervirgehuewen, huet kuerz de Programm vun 2015 presentiert an war du frou rem Jugendlicher ze begréissen an zwar de Jugendstreicherensemble vum Conservatoire du Nord.
Desen Ensemble vu Kanner (ab 7 Jar) a Jugendlicher hun e flotte Concert vun enger gudder halwer Stonn gespillt, de jidderee begeestert huet.
Bei engem Stéck Bûche an enger Taass Kaffi, guffen d’Lotterielouse verkaaft an Danzmusik gespillt. Et guffen och nach Corbeillen mat nëtzlichen Eeswueren verspillt.
Ganz zefridde gungen d’Leit no dësem gemittlichen Nomëttig mat hire Gewënner heem.