Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Klibberen 218

D'Klibberékippen vu Konsdrëf a vum Scheedgen soen allen Awunner VILLMOLS MERCI fir dee grousse Klibberloun. Wéi all Jar deelen d’Klibberkanner (Kanner vum Cycle 3.1.un) aus der ganzer Gemeng hire Klibberloun nët nëmmen ënner sech op, mee si verbannen domat och een Don fir gutt Zwecker. Dëst Jar konnten esou 485€ un d’Ouevres St. Barthélemy a 485 € un d’Associatioun „Clara Fey“ fir hire Projet vum Kannerheem am Aarmendeel Bogotá zu Cazucá a Kolumbien viruleedet ginn. D’Klibberen si lo nees agepak - bis Karfreideg a Karsamsdeg am Joer 2019. Hutt Dir eng Klibber doheem iergendwou ronderëm leien, déi Dir net méi braucht an Dir wësst net wat Dir domatter maache sollt. D'Massendénger freeën sech iwwer all Klibber fir hire Klibberstock ze vergréissere fir deene Kanner zur Verfügung stellen déi si daper beim Klibberen an den Dierfer vun der Gemeng ënnerstëtzen.

Fotoen:

Klibberékipp Konsdref (Foto 1): Konsbruck Tanja

Klibberékipp Scheedgen (Foto 1) : Urbing-Huss Claudine