Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Duerffest 2013

Duerffest zu Konsdrëf
Groussen Erfolleg konnt daat eischt Konsdrefer Duerffest verzeechnen an et kann ee nëmmen den Organisatoren, dem Syndicat d´Initiative et de Tourisme, der Commission Consultative à l´Intégration an der Administration Communale Consdorf fir dëss Initiativ gratuléiren. E klengen Abléck wat alles sou gebueden gin as, fannt Dir a menger Foto Reportage vum Sondeg, den 22. September.