Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Chrëschtstëmmung zu Konsdrëf

Wéi all Joër gouf déi Konsdrëfer Kierch fir d'Chrëschtzäit gerëscht. An der Kierch gouf d'Krëppchen mat puer Beemercher opgeriicht. Virun der Kierch liicht ee grousse Beemchen.
Am Duerf selwer goufen och vill Héiser festlech dekoréiert.