Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Buergbrennen zu Konsdref

Traditionell huet d'Konsdrëffer Musek d'Buergbrennen zu Konsdref organiséiert. No Dräikinneksdag goufen d'Chrëschtbeemercher zu Konsdref agesammelt an um Tipp ofgelueden. Hei hunn d'Beemercher bis Buergsamsdeg gewaart wou si du mat ville fläissegen Hänn fir d'Buerg verschafft goufen.

Sonndes Moies goung et lass – flott a faarweg verkleet ass d'Musek op hirem dekoréierte Won musizéiernd duerch d'Duerf gezunn. D'Leit konnten d'Hex bewonneren an d'Musek gouf mat engem Don belount. Hei wëlle mir jidderengem een häerzleche Merci fir d'finanziell Ënnerstëtzung soen.

Nom Tour duerch d'Duerf, wou d'Musikanten hir Hänn a Féiss gutt gekillt kruten, gouf sech zesummen am Musekssall mat engem gudder Portioun Spaghetti gestäerkt.

Géint der Owend hu sech vill Leit aus dem Duerf an och souguer aus aneren Dierfer um Konsdrëffer Tipp versammelt. Begleet mat Freedefeier gouf d'Buerg verbrannt. Bäi engem Pättchen an engem Wippche gouf matenee gepotert, d'Ofbrenne vun der Buerg bewonnert an de Rendez-vous vum Buergbrennen 2019 an den Agenda notéiert.