Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Lipödem Konferenz

Lipödem Letzebuerg a.s.b.l ass immens houfreg iwwert dei gelongen Konferenz zum Thema Lipödem mam DR Heck an senger Schwester! Ebenfalls hun zwou Patientinnen hiren Leidenswee erzielt and Problemer mat der CNS goufen grouss geschriwwen.Schued war allerdengs dassen just betraffener do waren an weder een Dokter, nach een Kiné nach een vum Ministére unwesend war. Hoffentlech bei der nächster Konferenz dann.

Weitere Neuigkeiten von Lipödem Letzebuerg Asbl >