Wählen Sie Ihre Nachrichten​

E schéine Geste vun de Kanner aus der Gemeng Helperknapp


Séissegkeeten fir „Stëmm vun der Strooss“ gesammelt

Bëschdrëf: Gidd Dir no all deene Feierdeeg a no Liichtmëssdag dene ville Séissigkeeten nit méi meeschter! Héi zu Lëtzebuerg gëtt et vill Leit, deenen et net esou gut geet an déi sech iwwer e puer Schneekegkeete freeë géifen fir hinnen eng Freed ze machen. Esou stong et um Flyer, den d’Elterevereenegung aus der Gemeng Helperknapp dest Joer zur Spendenaktioun opgeruff hat, an och e volle Succès war. Den 6. a 7. Februar stungen an all Schoulgebäi vun der Gemeng , Këschten, wou d’Schoulkanner hir Séissegkeeten, déi si zevill haaten, konnten spenden. Deser Deeg war et dann esou wäit, wou di gesammelt Saachen am Kader vun enger klenger Feierstonn am Festsall zu Bëschdrëf vun der Elterevereenegung Helperknapp mat hirem President Luc Scholtes, un d’Madame Alexandra Oxacelay, Direktesch vun der Vereenegung Stëmm vun der Stroos konnten iwerreecht gin. Mat engem grousse Merci fir di konstruktiv Arbecht un all Kanner an Zesummenarbecht mat der lokaler Elterevereenegung, der Gemeng an dem Schoulpersonal huet d’Madame dess bedeitend Spend a Form vun siwen gut gefëllte Këschten, Séissegkeeten entgéintgeholl an duerno hir Vereenegung Stëmm vun der Strooss kurz virgestallt , déi sech haaptsächlich drëm beméiht dene Leit denen et nit esou gut geet, ze ënnerstëtzen an hinnen och eng Freed ze machen. (TEXT/FOTO: CHAREL REISER)