Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Conveniat vun de Joergäng 1936-1946 zu Béigen

E Conveniat huet ëmmer rëm e besonnesche Charme. Sou och dës Kéier bei de Joergäng 1936-1946 zu Béigen. E gutt Iessen an duerno e gemittlechen Trëppeltour rondrëm d’Duerf huet bestëmmt jidderengem gefall. Wéi versprach, gesi si sech an zwee Joer erëm.