Wählen Sie Ihre Nachrichten​

ASIVEMA TOUR VUN HESPER AN DE BAN DE GASPERICH

E flotten Tour mat ganz villen interessanten Explikatiounen vun engem lokale Guide, deen eis op ganz nei Plaze gefouert huet an di geplangten Infrastrukturarbechten détailléiert erklärt huet, wat um Ban de Gasperich, an der Ëmgéigend alles passéiert a nach geplangt as.

Mir kruten e eenzegartegen Abléck an di ganz Entwécklung vun deser Géigend während de lëschte 50 Joer.

Keen hät geduecht dass trotz dene villen Aménagementer nach esouvill Bësch no bei der Stadt as, et as e ganz neie Park geplangt vun ca. 16 ha., dat soll mei grouss gin wi de Stadter Park. Mir konnten och de Tracé vun Tram gesinn an di nei Houwaldter Gare.