Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Generalversammlung vun der Lokalsektioun BETZDER vum Roude-Kräiz

A Präsenz vum Här Fränk Schmit aus der Direktioun vum Roude Kräiz gouf Generalversammlung ofgehalen. Vun der Gemeng hunn d´Hären Jean-Francois Wirtz, Buergermeeschter a Marc Ries, Schäffen, der Versammlung beigewunnt, a ware frou iwer déi gutt Quête, déi all Joer an der Sektioun Betzder ofgehalen gëtt.Am Joer 2017 sinn am ganzen 12.149.- Euro agesammelt ginn. Dës Zomm gouf integral un d´Rout-Kräiz Lëtzebuerg iwwerwisen.Dëst Joer am Abrëll trëppelen och ërem 20 fräiwëlleg Quêteusen a Quêteuren durch d´Strossen a sammelen fir d´Rout Kräiz.

De Buergermeeschter huet dann zesummen mam Här Fränk Schmit en Diplom fir 20 Joer Quêteuse an der Gemeng Betzder un d´Madame Claire Moulin iwwerreecht.

Präsent war och den Här Huberty vum "Kannerhaus Jean" vu Bierg, deen eis d´Arbecht an d´Ziel vun dësem Therapiezenter fir Kanner a Jugendlecher virgestallt huet.