Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Bäitrëtt: Naturpakt an Zesummenarbecht mam Sicona Zentrum gouf ënnerschriwwen

Préizerdaul: De Naturpakt huet engersäits zum Ziel, d'Gemengen ze encouragéieren an anersäits si och ze ënnerstëtzen, fir domadder eng aktiv Roll géint de Verloscht vun der Biodiversitéit ze spillen an och zur Verbesserung zum Ecosystem beizedroen. Am Kader vun enger interessanter Informatiounsversammlung am Kulturzentrum am Préizerdaul , wou d'Vertrieder an och di concernéiert Gemengen mam interkommunale Natur- Syndikat vum Sicona Zentrum präsent waren, huet d'Madame Minister Carole Dieschbourg mat hiren Matarbechter di grouss Linnen vum Pacte Nature och am Enzelnen virgestallt. No enger interessanter Diskussiounronn konnten, ofschléissend di verschidde Gemengenvertrieder Dokument vum Naturpakt ënnerschreiwen. Nom Schlusswuert vum Buergermeeschter Marc Gergen huet d'Gemeng Préizerdaul op den Éierepatt agelueden. (CR (Fotoen: Charel Reiser)