Wählen Sie Ihre Nachrichten​

37 000 Euro fir de gudden Zweck weidergin

37 000 Euro fir de gudden Zweck weidergin

Préizerdaul: Mat gläich dréi Scheckiwerreechungen am Gesamtwert vun iwer 37 000 Euro an déi 0,5 Prozent vum ordentlichen Haushalt duerchstellen, wëllt d’Gemeng Préizerdaul domadder Wierker fir e gudden Zweck spenden. Dat war d’Erklärung vum Buergermeeschter Marc Gergen, den bei der offizieller Scheckiwerreechung, d’Vertrieder vun denen verschidden ONG’en konnt haerzlich begréißen. Iwert de Scheck vun 10 000 konnt de Fränz Faber, President vun der ONG Bonnievale Projects sech freeën, den de SLUMS- Kanner a Südafrika zegut komme soll. E weidere Scheck vun 20 000 Euro konnt d’Jo Ruppert fir d’ONG Komm hëllef mat Préizerdaul an Empfang huelen. Domadder gin aktuell Projekter am Beräich vun der Entwécklungshëllef am El Salvador a Burkino Faso ënnerstëtzt. De Scheck vun 7 328 Euro, den de President Jang Majerus vum Kiwanis Club Uelzechtdall Miersch kritt huet, soll fir d‘ Actioun Ukraine wierkungsvoll agesaat gin. Nodeems dat di verschidden Scheckempfänger hirt jeweilig Aufgabegebit erklärt hun a fir di edel Spenden hire grousse Merci ausgedrëckt hun, huet dess Feier hiren würdigen Ofschloss fond. (CR ) (Foto: Charles Reiser)