Wählen Sie Ihre Nachrichten​

23.03.2019 Nohaltegkeetsdag mat Grousser Botz

Organiséiert vun der Kommissioun fir Verkéier, Mobilitéit an nohalteg Entwécklung.

Eng ronn 50 Bierger, Erwuessener a Kanner haten sech afonnt fir zu Bäertref an Bollendrëffer-Bréck laanscht d’Weeër den Offall vun anere Leit anzesammelen. Als positiv ze bewäerten ass et, dass wesentlech manner Dréck gesammelt ginn ass, wéi déi Jore virdrun. Nom gemeinsame Mëttegiesse konnten déi interesséiert Leit engem Virtrag iwwert Thema "Staarkreen an hir Konsequenzen" nolauschteren, virgedroe vum Här Claude Meisch vum Waasserwirtschaftsamt an dem Här Laurent Pfister vun der Uni Lëtzebuerg.