Wählen Sie Ihre Nachrichten​

D'Micky Mais Gemeng Bech begleeden den Kleeschen vun Dir zu Dir

D’Micky Mais aus der Gemeng Bech hunn dëst Joer och en alternativen Wee mussen fannen vir den Kleeschen durch d’Gemeng ze begleeden. An esou koum d’Iddi op, vir den a sain schwarzen Gesell Kleeschen op engem Unhänger vun Dir zu Dir ze féieren, wou d’Kanner – mat der néideger Distanz an den virgeschriwwenen Mesuren – him e kuerzt Lidd sangen an hir Kadoen ofhuelen konnten.