Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Pingpongsdag an der Zentralschoul zou Bech-Maacher

03.04.2014
Déi éischt Manifestatioun am Kader vum 50. Anniversaire vum DT Bech-Maacher asbl huet e formidable Succés kannt. De Pingpongsdag ass an Zesummenarbecht mam Léierpersonal organiséiert ginn. 107 Kanner hunn sech un 13 Atelieren bedeelegt.