Wählen Sie Ihre Nachrichten​

"Bei de Kueben"

E Freide den Owend war déi offiziell Inauguratioun vun der Maison Relais "Bei de Kueben" zu Angelsbierg. Zesummen mam Här Minister Meisch huet Madame Buergermeeschter Marianne Brosius-Kolber dat stréient Bändchen duerchgeschnidden. Tëschent de Rieden an den Explikatiounen vum Architekte Dave Lefèvre hun Kanner aus dem Cycle 1, deen och am neie Gebai ënnerbruecht as, e Lidd gesongen an et gouf e Film mat Impressiounen aus der neier Maison Relais gewisen. Nom Rondgang duerch Gebai huet Gemeng op den Éierewäin invitéiert an Kanner hun schonns déi éischt Coursen op der Bobbycarspiste gemaach.

Ze ernimmen sief och nach dass dëst e Pilotprojet wor an dat neit Gebai eng Stréidämmung huet.