Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Micky Mais waren ennerwee vir Dännebeemercher ze sammelen vir Buergbrennen

Och dëst Joer waren Micky Mais aus der Gemeng Bech rem ennerwee zu Altréier, Heeschbreg, der Kraizenhéicht an dem Kuebebuer vir Chreschtbeemercher an ze sammelen vir d’Buergbrennen (Buergsonndeg den 10. März um 19.00h op der Schanz / Heeschbreg).