Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Chrëschtbeemercher asammelen vir d'Buergbrennen

Och dëst Joer waren d’Micky Mais aus der Gemeng Bech op der Schanz, zu Heeschbreg, op der Kraizenhéicht an um Kuebebuer ënnerwee vir d’Chrëschtbeemercher – vir den Zweck vum Buergbrennen op der Schanz den 14. Februar - anzesammelen.